Dầu cán Steel, Stainless, Alumiinum Rolling Oils

Giá: Liên hệ


Sản phẩm dầu cán được phân loại cán nóng, cán nguội, cán Skin pass và được sản phẩm hóa dự trên tính chất của thép.
Dầu cán được sản xuất để phù hợp với các đặc tính của tính chất thép, điều kiện sản xuất, Mill nên tính bôi trơn, Stain, sáng bề mặt, ủ… rất tốt.Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm:

Sản phẩm dầu cán được phân loại cán nóng, cán nguội, cán Skin pass và được sản phẩm hóa dự trên tính chất của thép.

Dầu cán được sản xuất để phù hợp với các đặc tính của tính chất thép, điều kiện sản xuất, Mill nên tính bôi trơn, Stain, sáng bề mặt, ủ… rất tốt.

Bao Bì : Phuy 200L và Xô 20L.

Thông tin sản phẩm: